ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ   1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2019.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   5ο Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   6ο Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  7ο Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» που είναι ενταγμένη στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  8ο Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Κτίριο Βούλγαρη: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» 

που είναι ενταγμένη στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  9ο Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση Μύλος Σαμονίδας Σουλίου», που είναι ενταγμένη στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουμενίτσας» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου Beach Volley στο Δήμο Ηγουμενίτσας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Περιφράξεις νεκροταφείων Ρίζιανης και Παραποτάμου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Αποδοχή των όρων δανείου για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση IV.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο    Αποδοχή των όρων δανείου για το έργο με τίτλο: «Επανάχρηση-μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο Δήμου Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση V.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο   Επί αιτήσεως κας Τζίμα Ζαρίκα του Κριστάκ για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων στην Τ.Κ. Συβότων.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Επί αιτήσεως Δημητρίου Γόγολου του Λάμπρου για χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου (μέλι).

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 208/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία- Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ)” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Μερική Τροποποίηση της υπ’αρίθ 348/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής στην πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης(ΚΔΒΜ)” και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Τροποποίηση της με αριθ.221/2017 απόφασης ΔΣ Ηγουμενίτσας σχετικά με την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο Κέντρα Κοινότητας, Α/Α ΟΠΣ 1552 ΤΟΥ ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ», άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων» που αφορά την αύξηση του προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών του Κ.Κ. σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και στην παράταση της διάρκειας χρηματοδότησης τους από το Ε.Π.Ήπειρος 2014-2020.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Λειτουργία αστικής συγκοινωνίας από Πέρδικα προς παραλίες για την θερινή περίοδο 2019.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Κατανομή πίστωσης έτους 2019, ποσού 89.565,45 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 24ο    Ορισμός Προέδρου στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας». 

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο    Ορισμός Προέδρου στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας». 

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 26ο Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο    Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έργου με τίτλο με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  INTERREG V ADRION 2014 – 2020. 

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Τροποποίηση της με αριθ. 7673/14.06.2019 Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου». 

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *