ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 17 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ   1ο   Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας Έτους 2019.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο   Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο   Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2019.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   5ο   Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας (θέση «ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ- ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ»).

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   6ο   Διορισμός δικηγόρου  για υπόθεση του Δήμου και καθορισμός αμοιβής.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7ο   Έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου: “Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας.“ .

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο   Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   9ο   Μεταφορά προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση της με αριθ. 103/2012 Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ηγουμενίτσας με θέμα «Έγκριση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με τη λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με τη λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συβότων (έμπροσθεν Ι.Ν. Αναλήψεως)”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Νέας Σελεύκειας- Μαυρουδίου – Καστρίου – Αγ.Βλασίου».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας στις Δ.Ε. Πέρδικας – Συβότων».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο   Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης συγκριτικού πίνακα για τη μελέτη “Ενημέρωση κτηματολογικού διαγράμματος – παραλαβή νέων δηλώσεων ιδιοκτησίας και εκπόνηση του κεφαλαίου Γ’ της Πράξης εφαρμογής του οικισμού της Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο   Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου  Γυμνασίου – 1ου  Λυκείου Ηγουμενίτσας” για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο   Παραχώρηση χώρου σε εθελοντή κτηνίατρο, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς, για την πραγματοποίηση κτηνιατρικών  πράξεων.

-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο   Λήψη απόφασης σχετικά με την με αριθ. 73/2018 απόφαση του ΔΣ αναφορικά με την τακτοποίηση της ιδιοκτησίας του κ. Γεωργίου Λιώλη του Λουκά στο Ο.Τ. 53 του Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο   Ιεράρχηση των ακινήτων Δημοσίου που πέρασαν στη διαχείριση του ΤΑΙΠΕΔ και τα διεκδικεί ο Δήμος.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο   Έκφραση γνώμης επί του με αριθ. πρωτ. 8779/18-12-2018 εγγράφου του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για εξαγορά τμήματος δρόμου και διάνοιξη νέου δρόμου πρόσβασης προς την παραλία «Σταυρολιμένας» της Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο   Έγκριση του Πρακτικού καταστροφής – ανακύκλωσης παλαιών, άχρηστων και μη εμπορεύσιμων υλικών (ηλεκτρονικών ειδών) που ανήκουν στην κυριότητα των πρώην Δήμων Μαργαριτίου και Συβότων.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο   Εξέταση αιτήματος Νεοφώτιστου Δημήτριου του Ευαγγέλου, κατοίκου Καρτερίου για την χορήγηση άδειας κατασκευής δεξαμενής ύδρευσης σε δημοτική έκταση με δικά του έξοδα.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο   Παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των δικαιούχων δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 249 του πδ 410/1995 (άρθρο 187 του Ν.3463/2006), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4368/2016.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο   Επί αιτήσεως Κωνσταντινίδη Ελευθέριου του Χαριλάου για χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου (μελιού).

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο   Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ. πρωτ. 1754/27-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, για ίδρυση τμήματος ένταξης.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος   και

                                       Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 27ο   Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/2087/28-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, για ίδρυση τμημάτων ένταξης.

– Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος   και

                                       Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 28ο   Ενημέρωση επί αιτήσεως κ. Πλιακοπάνου Ευάγγελου.

Εισηγητές: α) Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,

                β) Αλεξάνδρου Παναγιώτα – Προϊσταμένη Δ/νσης Πρόνοιας.

ΘΕΜΑ 29ο   Απασχόληση στο Δήμο Ηγουμενίτσας μαθητευόμενων σπουδαστών του “Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας” των ΕΠΑΛ  για το σχολικό έτος 2019-2020.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

        ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *