ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ   1ο   Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2817/2017 απόφαση του ΣτΕ.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 9.

-Εισηγητής: α) Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

                 β) Τσουμάνης Κων/νος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την από 09.02.2018 (αριθ. πρωτ. οικ. 386.) Τεχνική Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως με διόρθωση σφάλματος στη διαγράμμιση με κόκκινη γραμμή σε κτίριο εντός οικοδομικού τετραγώνου ανατολικά του Ο.Τ.04 Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: α) Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

                 β) Τσουμάνης Κων/νος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με το αίτημα των Δ. Χανά, Γ. Θεοδωρίδη και Β. Χονδρόπουλο για ανταλλαγή τμήματος της ιδιοκτησίας τους με κοινοτική έκταση στην Δ.Κ. Πέρδικας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   5ο   Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη έκτασης Ε=4.001,00τμ από το με αριθ. 660 κοινοτικό τεμάχιο αγρ/τος Πέρδικας στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   6ο   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τοιχίων και κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε. Μαργαριτίου».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7ο   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Έργα οδοποιίας στην Δ.Ε. Μαργαριτίου».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο   Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Έργα οδοποιίας στις Τ.Κ. Νέας Σελεύκειας – Μαυρουδίου – Καστρίου – Αγ. Βλασίου».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   9ο   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Έργα οδοποιίας στην Δ.Ε. Παραποτάμου».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δασικών δρόμων».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο   Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα για την «Μελέτη Ανακαίνισης Κτιρίου ΕΙΝ για τη Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο   Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου» (Επίσημος τίτλος: «Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian area») με ακρωνύμιο «Inter-Connect», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-B Adriatic-Ionian Programme – ADRION 2014-2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 133.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στην πρόταση συνεργασίας της πόλης ALTENA της Γερμανίας με τίτλο “Re-Grow City” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III ως εταίρος.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο   Έγκριση υλοποίησης του έργου “Re-Grow City” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III ως εταίρος.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο   Έγκριση υποβολής πρότασης στη δράση «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης 19.2.5 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο   Έγκριση υποβολής προτάσεων στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης 19.2.4 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο   Κατανομή ποσού 90.723,71 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 18ο   Κατανομή ποσού 89.565,45 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη επισκευαστικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 19ο   Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας» έτους 2018.

-Εισηγητής: Φουσέκης Γεράσιμος – Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ.

ΘΕΜΑ 20ο   Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΚΠΠΟ» για την τακτοποίηση και νομιμοποίηση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο   Επί αιτήματος Ράπτη Σπ. Βασίλειου για επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο   Καθορισμός δικαιούχων αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις και προσδιορισμός του ύψους αυτής.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο   Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την «ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» εκδήλωσης με θέμα «Ποδόσφαιρο – πολιτισμός – η ΕΠΣ … δεν ξεχνά» και διάθεση πίστωσης.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο   Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με το «Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού» και διάθεση πίστωσης.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο   Έγκριση συνδιοργάνωσης με την «Ολυμπιακή Ακαδημία» μαθημάτων κολύμβησης και διάθεση πίστωσης.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο   Κάλυψη εξόδων διαμονής ενός ψυχολόγου ως εκπροσώπου από το «Χαμόγελο του Παιδιού», για συμμετοχή του σε ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΚΕΠ υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο   Λειτουργία αστικής συγκοινωνίας από Πέρδικα προς παραλίες για την θερινή περίοδο 2018.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο   Παράταση της παραχώρησης με την υπ’ αριθμ. 184/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, δύο αιθουσών στο ισόγειο του κτιρίου του Λαογραφικού Μουσείου Πέρδικας, για στέγαση του Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πέρδικας.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «ΔΕΥΑΗ» και «Δήμου Ηγουμενίτσας» σχετικά με τη χρήση αποφρακτικών οχημάτων, προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας υγείας των δημοτών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος ΔΕΥΑΗ.

ΘΕΜΑ 30ο   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «ΔΕΥΑΗ» και «Δήμου Ηγουμενίτσας» σχετικά με τη χρήση χορτοκοπτικού οχήματος εξυπηρέτησης οδών με βραχίονα, προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας υγείας των δημοτών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος ΔΕΥΑΗ.

ΘΕΜΑ 31ο   Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ).

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο   Απασχόληση στο Δήμο Ηγουμενίτσας μαθητευόμενων σπουδαστών του “Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας” των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 34ο   Υπόδειξη εκπροσώπου του Δήμου Ηγουμενίτσας με τον αναπληρωτή του στο συμβούλιο χρηστών Λιμένα Ηγουμενίτσας (άρθρο 104 του Ν.4504/2017).

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 35ο   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

        ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *