ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής Καρυών», προϋπολογισμού 25.000,00 με Φ.Π.Α με ΦΠΑ.
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου καμπής – Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 000,00 με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βράχου», προϋπολογισμού111.600,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αμμοχάλικου για τη δημιουργία προσωρινής διάβασης από τα στρατόπεδο Πετροπουλάκη έως την είσοδο της Φιλιππιάδας για την εξυπηρέτηση των διαμενόντων στο στρατόπεδο Πετροπουλάκη», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006.
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
 6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – λοιπές εργασίες στην επαρχιακή οδό Χουλιαράδων – Βαπτιστού της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση του από 16-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Χαροκόπι-Πετροβούνι θέση ΄΄Τσίμοβο΄΄», προϋπολογισμού 400,00€ € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην πεδιάδα Κουκλιών Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 100.000,00 € μεΦ.Π.Α.
 9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Άραχθο της Τ.Κ. Ραφταναίων του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων (Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων για αντιστήριξη επαρχιακής οδού)», προϋπολογισμού 124.000,00 € μεΦ.Π.Α
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μανoλιάσα – Μελιγγοί», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (Παροχή Υπηρεσιών)», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού προς Κερασέα – Λωζανά» προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α.
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών επαρχιακής οδού 3α στον οικισμό Γερακάρι», προϋπολογισμού 42.000,00 €με Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Βελτίωση-συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια χρώματος διαγραμμίσεων για το εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006.
 16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός παραλίμνιας περιοχής από ξηρούς κορμούς δέντρων για αποφυγή πλημμυρικών στην τάφρο Λαψίστας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
 17. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας για την επισκευή γέφυρας τύπου μπέλεϋ της Τ.Κ. Γκριμπόβου Δήμου Ζίτσας.
 19. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/14-03-2018 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικώνκατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS5005002 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 20. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/20-03-2018 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 327.170,76 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)»με κωδικό MIS 5000169 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Φ32/ΡΝ25 και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ. Κακόλλακου Δήμου Πωγωνίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 22. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων έως 30-06-2018 με αναδρομική ισχύ από 28-02-2018 και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων.
 23. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 24. Διόρθωση – συμπλήρωση της αριθμ. της 40/1974/30-11-2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α & β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων (έξοδα κηδείας πρώην υπαλλήλων).
 26. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειώνγια τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση με Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ εκδήλωσης με θέμα «Δωδωναία Συνάντηση».
 29. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση, διαμονή και διατροφή25 δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εμπορικών αντιπροσώπωναπό τη Σουηδία, τη Ρουμανία και την Πολωνίαστο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 26-31/03/2018.
 30. Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση Πανηπειρωτικού Forumπροώθησης τοπικών προϊόντων στα Ιωάννινα στις 29-03-2018.
 31. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση NaturalOrganicProduct Europe, που διοργανώνεται στο Λονδίνο το διάστημα 22-23/4/2018.
 32. Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία, με αμοιβή, κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 33. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Αράχθου)», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 34. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 35. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας (Β΄ φάση)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 36. Έγκριση του από 08-03-2018 Πρακτικού (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών & στάθμισης βαθμολογίας τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ανακαίνισης – αναδιαρρύθμισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιμώμενης αμοιβής 146.104,82 € με ΦΠΑ.
 37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας – βάσει των νέων προτύπων διακηρύξεων – διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Κούνιες με την 16η επαρχιακή οδό (Καλλονή – Ράμια)», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθμ. 7/346/23-02-2018 απόφασης της Ο.Ε.).
 38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας περιμετρικής τάφρου Βίγλας», προϋπολογισμού 35.000,00 με Φ.Π.Α.
 39. Έγκριση χορήγησης 1ηςπαράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες ΠΕ Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Λάμπρου Ελ. Γεωργούλα, μέχρι την 31-07-2018.
 40. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (ισόποσου με τον 1οΑ.Π.Ε.) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Α’ φάση», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.».
 41. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Π.Ε. Άρτας (οδοιπορικά Β’ τριμήνου) και έγκριση απαλλαγής υπολόγων ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 43. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 με άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης έως και 20% Α) του αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και Β) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260)  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 44. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και διαδικασίας απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την αποκατάσταση-επισκευή σποραδικών φθορών – διαρροών, υλικών γεωθερμίας, προσθήκη ρολογιών, φρεατίων όμβριων στο δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 46. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/19-03-2018 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του έργου: “Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities”- “SUMPORT”», προϋπολογισμού € 106.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGMED 2014-2020 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν σε ισχύ έως την 30-06-2017.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 49. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών – υπηρεσιών λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 50. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβήςπου αφορά στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και παραμετροποίησης στην εφαρμογή Μισθοδοσίαςτης Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 51. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των: Γεωργίου Όλγας, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και της Σαρμπάνη Χρυσούλας, υπαλλήλου του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο που διοργανώνει η Διαχειριστική Αρχή Ε.Ι.Ε.Α.Δ του Προγράμματος «ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ», για την παροχή οδηγιών συμπλήρωσης δελτίου επίτευξης δεικτών στο ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα), το οποίο θα διεξαχθεί από 26/03/2018 έως 28/03/2018.
 52. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Δήμητρας Μαχαιρά υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Σύγχρονα Περιβάλλοντα και Αντιμετώπιση Εργασιακού Στρες» που θα διεξαχθεί από 26-03-2018 έως 28-03-2018 στα Ιωάννινα.
 53. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018,στα πλαίσια του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018.
 54. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2018).
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης του δικηγόρου / νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή χορήγησης της υπερβάλλουσας μείωσης της υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας Σκούρα Ευτυχίας του Μιχαήλ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 58. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κέντρου Νεότητας Φιλιατών για την 25ης Μαρτίου 2018.
 59. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της ΠΕ Θεσπρωτίας, με το Αθλητικό Σωματείο «Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» του ποδοσφαιρικού τουρνουά ακαδημιών όλων των ηλικιών με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ 2018».
 60. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της ΠΕ Θεσπρωτίας, με τον Αθλητικό Γυμναστικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Παραποτάμου «Α.Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ», του παιδικού τουρνουά ποδοσφαίρου ηλικιών 2003-2004 και 2005-2006.
 61. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-02-2018, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – δυνατοί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από τις 02/02/2018 έως τις 04/02/2018, σύμφωνα με την αριθμ. 13893/55605-02-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και των αριθμ. 5/277/12-02-2018 και 6/318/16-02-2018 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 62. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 26-02-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 23410/1163/26-02-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – δυνατοί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από 25-02-2018.
 63. Έγκριση του από 09-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 64. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά -Χειμαδιό)», αναδόχου Άγγελου Ιωαν. Τσιμπίκη, μέχρι την 09-11-2018.
 65. Έγκριση επανάληψης του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας«Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, με τους ιδίους ορούς και προϋποθέσεις.
 66. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/14-03-2018 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2018.
 67. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας έως 30-06-2018 που ήταν σε ισχύ την 28-02-2018.
 68. Έγκριση παράτασης ισχύος της αριθμ. 17839/547/24-02-2012 κύριας μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 69. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 70. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 71. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 208/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία ακυρώθηκε εν μέρει η αριθμ. 4/210/01-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Ι/24-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 17841), για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας»συνολικού προϋπολογισμού 107.000,00 € με ΦΠΑ.
 72. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018 (οδοιπορικά μηνών Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2018).
 73. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018.
 74. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 75. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/122/14-03-2018, Φ.301/124/14-03-2018 και Φ.301/120/14-03-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 14-03-2018, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο πεδιάδας Φαναρίου, β) καθαρισμού στραγγιστικής τάφρου Τ3 από Σταυροχώρι έως Μεσοπόταμο και γ) καθαρισμού στραγγιστικών τάφρων στην Αχερουσία.
 76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τη συμμετοχή τους στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του κ. Αλεξίου Τσαπάρα του Δημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας, προκειμένου να διεκπεραιωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) τα Προγράμματα: ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, Ελέγχων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων,  Επισκοπήσεων καλλιεργειών, και ελέγχου ζωοτροφών για το έτος 2018.
 78. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 79. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Κατασκευή σαρζανέτ για την προστασία οδού από κατολίσθηση στο Δ.Δ. Λούτσας Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού16.000,00 € με Φ.Π.Α.
 80. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕD) και δύο (2) εκπαιδευτικών προπλασμάτων Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) Ενηλίκων.
 81. Έγκρισηανάθεση υπηρεσιώνγια την παρουσίαση του βιβλίου του Γεώργιου Πηλιχού με τίτλο «Άουσβιτς: Έλληνες- Αριθμός Μελλοθανάτου», στο πλαίσιοτων εκδηλώσεων της εθνικής επετείουτης 25ης Μαρτίου.
 82. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας«Σύνδεση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας με Εθνική Οδό», προϋπολογισμού 247.800,00 € με τον Φ.Π.Α.
 83. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετάταξη υπαλλήλου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.
 84. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 85. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την διοργάνωση famtripΚύπριων τουριστικών πρακτόρων το διάστημα 23-26/3/2018.
 86. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 22-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018 (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ.
 87. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη συντήρηση γεφυρών στο Παλαιοκάτουνο και στο Νεοχώρι Άρτας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000003.
 88. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκώστα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
 89. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Ε.Ο Ιωαννίνων-Τρικάλων προς Κρυόβρυση», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 90. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βατότητας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας».
 91. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην 21η επαρχιακή οδό της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 239.000,00 € με Φ.Π.Α.
 92. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου Δελβινακίου, στα πλαίσια του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου».
 93. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δειγμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την εκτέλεση του προγράμματος ελέγχου κυκλοφορούντων στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2018.
 94. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού 5/22-03-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
 95. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 8/405/02-03-2018απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018.
 96. Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Πρέβεζας σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018.
 97. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της παροχή υπηρεσιών ελέγχου τοπογραφικής μελέτης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Μπάκουλη, στην Πάργα.
 98. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/16-03-2018 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (άγονα και νέα δρομολόγια) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.
 99. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 100. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 22-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση γέφυρας belley στο Λίθινο Δήμου Ζίτσας»,προϋπολογισμού € 61.000,00 με ΦΠΑ.
 101. Ε.Η.Δ. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων (περ. 28, της παρ. 1 του άρθρου 2) του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», με προϋπολογισμό αμοιβής μελέτης 567.479,81 € με ΦΠΑ.
 102. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων και ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών.
 103. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση, με τον Αθλητικό Όμιλο Ποσειδών Ιωαννίνων, των 11ωνΠοσειδωνίων 2018.
 104. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2018.
 105. Ε.Η.Δ. Ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας προς Δροσοπηγή», προϋπολογισμού € 815.000,00 με τον Φ.Π.Α.
 106. Ε.Η.Δ. Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 263/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 107. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη 2η πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, για την Περιφέρεια Ηπείρου.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *