Επιδομα σε Ορισμενες Κατηγοριες Ανεργων Ναυτικων, Λογω Εορτων Πασχα 2014

Σας γνωρίζουμε ότι, η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές ΠΑΣΧΑ 2014, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ. Υ. Α. Για την εφαρμογή της, σας δίνουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις – οδηγίες:

1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές ΠΑΣΧΑ 2014 καθορίζεται ως εξής:

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες οικογενειακά βάρη από παιδιά : 350 (τριακόσια πενήντα ευρώ) €

β. Στους άγαμους ή άγαμες :  300 (τριακόσια ευρώ) €

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η χρονική περίοδος πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 27/03/2014 έως 15/04/2014.

Η παραπάνω προθεσμία είναι ανατρεπτική και μετά από την πάροδο της δεν μπορεί να καταβληθεί η συγκεκριμένη οικονομική παρογή.

Η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει από τον Οίκο Ναύτου Πειραιά, για όσους κατοικούν ή βρίσκονται στην Αθήνα και Πειραιά και από τα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, για τους δικαιούχους που κατοικούν ή βρίσκονται στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.
 
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

3 Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Για να δικαιούνται οι άνεργοι ναυτικοί την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση πρέπει:

α) Να έχουν πάνω από (5) πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον την τελευταία τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 20/04/2014 (δηλαδή από 20/4/2011 έως 20/4/2014) ή να έχει εικοσιτετράμηνη (24) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 20/4/2014 (δηλ. από 20/4/2009 έως 20/4/2014).

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι το ΠΑΣΧΑ 2014 (20/4/2014) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (18) δεκαοχτώ μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες. Δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 20/10/2012 έως 20/3/2014.
Ναυτολόγιο έως 20 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.

γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να έχουν κάρτα ανεργίας ή θεωρημένη φωτοτυπία την οποία θα προσκομίζουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Οι προϋποθέσεις (α), (β), (γ) πρέπει να συντρέγουν αθροιστικά.

3Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργαστούν από βεβαιωμένα χρόνια νοσήματα, εφόσον όμως έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί μέσα στην τελευταία τριετία (από 20/4/2014 και πίσω).

Ο χαρακτηρισμός του νοσήματος σαν χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί, θα διαπιστώνεται με γνωμάτευση από ιατρό Δημόσιου Νοσοκομείου ή Δημόσιας Υγειονομικής Μονάδας, ειδικότητας σχετική με την νόσο.

β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 20/10/2013 εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία,

γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/1998 (Α’ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000(Α’ 104) και 281/2001 (Α’ 196), για ένα τετράμηνο τουλάχιστον , τέσσερις (4 ) ΜΗΝΕΣ μετά τις 20/4/2013 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

δ) Ναυτικοί Χανσενικοί που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.

3Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετρείται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το NAT ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ(καταχωρημένη στο Ν.Φ. ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης NAT).

Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:

1. Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριο τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

2. Δεν προστατεύονται από το ΙΚΑ ή άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.

3. Τα επιδόματα Ανεργίας (ΠΔ 228/1998) και Μητρότητας (ΠΔ 296/85 αρθ.17 παρ.4) δεν θεωρούνται βοήθημα.

Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο του δικαιούχου.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

4Α. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο υπολογισμός των προσόντων και προϋποθέσεων της παρ. 3 της Εγκυκλίου γίνεται από τις εγγραφές που έχουν γίνει στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερομένου και από το Μηχανογραφικό σημείωμα της Υπηρεσίας Ν. Μητρώων που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην Υπηρεσία ελέγχου και καταβολής.

– Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το Ν. Α.Τ., θα υπολογίζεται εφόσον έχει καταχωρηθεί στο Ναυτικό Φυλλάδιο από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων ή προσκομίζουν γι’ αυτό, πιστοποιητικά απαραίτητα θεωρημένα, από τις κατά τόπους Λιμενικές ή Προξενικές Αρχές.

– Υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε από 20/4/2013 μέχρι 20/3/2014 σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το NAT, μπορεί να υπολογιστεί, αν ο ναυτικός προσκομίσει βεβαίωση της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο ναυτικός προσκομίσει βεβαίωση για υπολογισμό της υπηρεσίας του για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, αλλά στη βεβαίωση αυτή συμπεριλαμβάνεται υπηρεσία μεγαλύτερη και οπωσδήποτε συνεχής, θα υπολογίζεται ολόκληρη.

– Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία, που δεν έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ, θα υπολογίζεται μόνο εφόσον έχει κανονικά εξαγοραστεί ή με αντίγραφα γραμματίων είσπραξης των εισφορών, που χορηγούνται από το Ν.Α.Τ, θα γίνονται δεκτά από τα αρμόδια συνεργεία επιδότησης για τον υπολογισμό της Υπηρεσίας που αναφέρεται σ’ αυτά.

– Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούν ναυτολόγιο, δεν προσμετρείται σαν χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις πλοίων στερουμένων ναυτολογίου που κατεβλήθησαν όμως εισφορές με κατάσταση στο Ν.Α.Τ ,για εργαζόμενους στα ανωτέρω πλοία, θα πρέπει να προσκομίζεται θεωρημένη φωτοτυπία της κατάστασης πληρωμής εισφορών από το Ν.Α.Τ.

– Ο χρόνος που ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, θεωρείται χρόνος ναυτικής υπηρεσίας, με σχετική βεβαίωση (μόνο για το σκοπό της παρούσας εγκυκλίου)

– Οταν ο ναυτικός επιδοτείται από τον Οίκο Ναύτου λόγω έκτακτης ασθένειας ή ατυχήματος, δεν δικαιούται την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, διότι παύει να θεωρείται άνεργος.

– Για να υπολογιστεί υπηρεσία από Διαβατήριο, θα πρέπει απαραίτητα:
α. Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός, δηλαδή να είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και β. Να είναι σε πλοίο με Ελληνική σημαία ή σε πλοίο που να έχει σύμβαση με το NAT. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν υπολογίζεται η υπηρεσία από Διαβατήριο.

– Παλαιότερη φοίτηση ή άλλη σχετική εκπαίδευση, μέσα στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να υπολογισθεί ως χρόνος υπηρεσίας με σχετική βεβαίωση

4Β. ΑΝΕΡΓΙΑ

Για να πάρει ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να έχει απολυθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 20/10/2012 έως 20/3/2014 και να έχει καταχωρηθεί στους καταλόγους ανέργων του Γ.Ε.Ν.Ε. (κάρτα ανεργίας)

Η ανεργία του ναυτικού θα εξακριβωθεί από το Ναυτικό Φυλλάδιο ή από βεβαίωση της εταιρείας, όταν η τελευταία απόλυση έχει γίνει από πλοίο με ξένη σημαία που έχει ή δεν έχει σύμβαση με το Ν.Α.Τ (Να αναφέρεται απαραιτήτως και η αιτία απόλυσης)

Τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού, θεωρείται σύμφωνα με το Νόμο,η ημερομηνία που μέχρι αυτή ο ναυτικός δικαιούται α)είτε μισθού λόγω ασθενείας ή ναυαγίου του πλοίου (άρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.), β) είτε αποζημίωσης λόγω απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, πώλησης, αποβολής της Ελληνικής σημαίας, ανικανότητας του πλοίου για πλόες, παροπλισμού, καταγγελίας της σύμβασης από το ναυτικό για παραβάσεις του Πλοιάρχου, ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που συνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικού για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ή ΜΙΣΘΟ.

Γι’ αυτό πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η αιτία της τελευταίας απόλυσης και όταν συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι, να προσκομίζεται βεβαίωση της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας, που να αναφέρει το χρονικό διάστημα για το οποίο κατεβλήθη μισθός ή αποζημίωση στον άνεργο ναυτικό ( κεφ.4 β – ΑΝΕΡΓΙΑ)

4Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η οικογενειακή κατάσταση του ανέργου ναυτικού έγγαμος ή άγαμος αποδεικνύεται από το Βιβλιάριο Ασθενείας του Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών), το οποίο ο ναυτικός πρέπει να προσκομίζει κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση που δεν φέρει Βιβλιάριο Ο.Ν, θα αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία ή δικαιολογητικά, που ο ενδιαφερόμενος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να προσκομίσει δηλαδή ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.

Απαραιτήτως να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης:

1 .Το Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)
2. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου του άνεργου ναυτικού.
Σε περίπτωση που δεν είναι ασφαλισμένος στον Ο.Ν απαιτείται η προσκόμιση: α) τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας και
β) υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία του και θα δηλώνει: «δεν έχω εργασθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την τελευταία μου απόλυση και δεν είμαι ασφαλισμένος σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα»
3. Κάρτας ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε ή φωτοτυπία
4. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.
5. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού η οποία προσμετρείται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εφόσον δεν είναι καταχωρημένη στη μηχανογραφική μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.
6. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών ) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.
7. Το Διαβατήριο (εφόσον χρησιμοποιήθηκε)
8. Φωτοτυπία από το Ναυτικό Φυλλάδιο της σελίδας που έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές της τακτικής ανεργίας (στην περίπτωση που το επίδομα δεν καταβάλλεται στην Τράπεζα).
9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί, ανά περίπτωση, από τον αρμόδιο υπάλληλο ON και ΠΟΝ.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Για τη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων στο φύλλο ελέγχου προσόντων και της απόδειξης παραλαβής των χρημάτων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αναγραφή:

1. Των στοιχείων ταυτότητος του ναυτικού
2. Των αριθμών ΜΕΘ, ΑΜΗΝΑ και ΜΟΝ
3. Της ημερομηνίας και του τόπου της τελευταίας απόλυσης

Ιδιαίτερη επίσης προσοχή απαιτείται για την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής χρημάτων.

Η απόδειξη πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον δικαιούχο, κατά την καταβολή του ποσού.

Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει γράμματα, η απόδειξη θα υπογράφεται από δύο μάρτυρες που παρευρίσκονται κατά την πληρωμή των χρημάτων και τα στοιχεία ταυτότητος των μαρτύρων θα αναγράφονται στην απόδειξη.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γίνει προέλεγγος και τελικός έλεγγος των δικαιολογητικών από δύο (2) διαφορετικά πρόσωπα ενυπογράφως και ιιε σφραγίδα (υπηρεσιακούς παράγοντες)

Στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερόμενου και σε εμφανές σημείο της σελίδας στην οποία έχει καταχωρηθεί η τελευταία απόλυση, πρέπει να καταχωρείται η ημερομηνία και το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε ο άνεργος ναυτικός για τις γιορτές ΠΑΣΧΑ 2014.

Η πιο πάνω καταχώρηση πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας και κάτω από την υπογραφή του, θα γράφει το ονοματεπώνυμο ιδιόχειρα ή με την σφραγίδα του.

ΣΤ.ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

– Μόνο στους ίδιους τους δικαιούχους.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η καταβολή της χρηματικής ενίσχυσης σε άλλο πρόσωπο και νόμιμα εξουσιοδοτημένο με το γνήσιο της υπογραφής του θεωρημένο από Αστυνομική ή άλλη Αρχή, όταν ο δικαιούχος δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος λόγω έκτακτης ασθένειας ή άλλου έκτακτου και οπωσδήποτε σοβαρού γεγονότος.

– Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους Χανσενικούς ναυτικούς, η διαδικασία καταβολής θα γίνει με την φροντίδα των Τμημάτων ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ και ΤΑΜΕΙΟΥ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Ν.

Με το παρακάτω Παράρτημα της Εγκυκλίου ρυθμίζονται ξεχωριστά ειδικά θέματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Πίνακας άρθρων 62,66,68,69,72,74,75,76,77 του ΚΙΝΔ μαζί με ερμηνευτικές σημειώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ Ενέργειες των Αρχών Επιδότησης Επαρχίας.

Μέσω της Εθνικής Τράπεζας θα εμβασθούν στις Επιδοτούσες Λιμενικές Αρχές τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ΠΑΣΧΑ 2014.

Στην περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, πρέπει έγκαιρα να ζητούνται, συμπληρωματικά ποσά από το Τμήμα Λογιστηρίου Ο.Ν, μόνο με ΦΑΞ στον τηλ. αριθμό 210 42 96 165210 42 96 165

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *