Οι νεες συναλλαγες στα ΚΕΠ

Με νέες υπηρεσίες όπως η αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης και γέννησης, εμπλουτίζονται οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ

Έρευνα του ΣΕΒ έδειξε ότι οι πολίτες θεωρούν τα ΚΕΠ ώς την πιο αποτελεσματικότερη κατηγορία δημόσιου φορέα , με σημαντική διαφορά από τις επόμενες δύο κατηγορίες (Τελωνεία και Ρυθμιστικές Αρχές), ενώ ως λιγότερο αποτελεσματικοί φορείς αξιολογούνται οι Πολεοδομίες και ακολουθούν οι Δήμοι και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης.

Περισσότερες από 1.000 συναλλαγές με το Δημόσιο μπορούν να διεκπεραιώνουν οι πολίτες μέσω των ΚΕΠ ακόμη και ηλεκτρονικά μέσω του kep.gov.gr

Μερικές από τις πιο σημαντικές συναλλαγές που διεκπαιρεώνουν τα ΚΕΠ

Αλλαγή ονόματος σε λογαριασμούς

Αλλαγή επωνύμου

Βεβαίωση εντόπιότητας Εγγραφή – διαγραφή από δημοτολόγια

Μεταδημοτεύσεις

Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ ΑΠ

Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης

Υπαγωγή σε πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου  

Δημόσια τάξη, ένοπλες δυνάμεις και στρατολογία, όπλα και εκρηκτικές ύλες)

Αναβολή κατάταξης

Αναγνώριση στρατιωτικός υπηρεσίας από το ΙΚΑ

Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων

Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας αστυνομικών υπαλλήλων

Άδεια εμπορίας όπλων

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες EE για άσκηση έμμισθης δραστηριότητας

Βεβαιώσεις εγγραφής στα προξενικά μητρώα

Αντίγραφα πιστοποιητικών μόνιμου κατοίκου εξωτερικού

Βεβαίωση αναγνώρισης τίτλων σπουδών του εξωτερικού

Πιστοποιητικά σπουδών (ΙΕΚ, TEE Μα-θητείας)

Χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου

Βεβαίωση αποδοχών για εκπαιδευτικούς με Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών

Μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα (Γ.Λογιστήριο του κράτους/συντάξεις δημοσίου)

Μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια αποβιώσαντος συνταξιούχου εφημέριου (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού κουρέα – κομμωτή

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθών νοσηλευτών

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισκέπτη ή επισκέπτριας υγείας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή – κομμώτριας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα ή κομμωτή – κομμώτριας Α’

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή που έλαβε πτυχίο από χώρες της Ε.Ε.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας που έλαβε πτυχίο από χώρες της Ε.Ε.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου σύμφωνα την οδηγία 89/48 της Ε.Ε.

Άδεια εργασίας σε καταστήματα του άρθρου 4 του Π.Δ. 180/79 Υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 282/98)

Άδεια εργασίας του Π.Δ. 180/79, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 282/1998

Άδεια μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης Αίτηση – δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)

Άδεια οδήγησης γεωργικού μηχανήματος

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων

Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρο 96 του Ν. 2696/1999)

Άδεια κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου

Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου για υποψήφιους που στερούνται άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (άρθρο 94 του Ν. 2696/1999) Αλλαγή χρώματος οχήματος

Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων μικρού ερασιτεχνικού σκάφους

Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999, 2513/2/21 από 25-10-1989 Απόφαση Υ.Δ.Τ. Φ.Ε.Κ. 840 Β)

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Ανανέωση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος

Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ).

Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή ρυμουλκούμενου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκινήτου που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις

Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου Απόκτηση άδειας μαγείρου Β’ τάξης Ε.Ν.

Αποχαρακτηρισμός οχήματος δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.)

Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)

Βεβαίωση για έκδοση άδειας ΦΙΧ ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου

Βεβαίωση καταλληλότητας αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων (άρτου – ειδών ζαχαροπλαστικής – φαγητών κ.λ.π.)

Δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης

Αιτήσεις – καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές

Ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων επί παραλιακών χώρων, καθώς και τουριστικών-ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε απόσταση μικρότερη των 30m από τη γραμμή αιγιαλού

Ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων, κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, σε εκτός σχεδίου περιοχές

Ανέγερση κατά παρέκκλιση, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων, γραφείων, εκπαιδευτηρίων, ευαγών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, κλινικών, σε εκτός σχεδίου περιοχές

Ανέγερση κατά παρέκκλιση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικές αποθήκες κλπ. σε εκτός σχεδίου περιοχές Απόφαση περί αναγνώρισης ιδιωτικής παρόδου σαν προϋφιστάμενη του 1923

Βεβαιώσεις – πιστοποιητικά για τον καθορισμό αυτοψίας και τη χορήγηση αντιγράφων οικοδομικών αδειών

Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδου

Έγκριση επέκτασης υφισταμένων βιομηχανιών σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση επιδότησης για την αποκατάσταση – συντήρηση των όψεων κτιρίου (αρχική Α’ στάδιο)

Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης, στις εκτός σχεδίων πόλεων περιοχές

Έγκριση τεχνικής έκθεσης και μελέτης επισκευής / αποκατάστασης κτιρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια για τη συνηγορία χορήγησης χαμηλότοκων δανείων

Καταβολή επιχορήγησης για την αποκατάσταση – συντήρηση των όψεων κτιρίου (Γ’ στάδιο)

Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής ατμολέβητα

Υποβολή τεχνικού φακέλου για την αποκατάσταση – συντήρηση των όψεων κτιρίου (Β’ στάδιο)

Χαρακτηρισμός αποκεκλεισμένου (τυφλού) οικοπέδου

Χορήγηση άδειας εκχέρσωσης εποικιστικών εκτάσεων (κληροτεμάχια)

Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83)

Άδεια ίδρυσης – εγκατάστασης αρτοποιείου

Άδεια ίδρυσης διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών (ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομικής)

Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών

Άδεια λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών (ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομικής)

Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας

Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου

Άδεια λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων

Άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου ιδιωτικού ή κοινού ή συστεγασμένου (χωρίς εταιρική σχέση)

Άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

Άδεια συνέχισης λειτουργίας αρτοποιείου

Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας προς τον ΟΓΑ

Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ 1500 Web

Απόδοση δαπάνης αγοράς από τον ΟΓΑ: α) αυτόματου μηχανήματος περιτοναϊκής κάθαρσης (CYCLER) β-γ) για αναλώσιμα και μη υλικά σε νεφροπαθείς για συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση

Απόδοση δαπάνης από τον ΟΓΑ για αξονική – μαγνητική τομογραφία και εκλεκτική ψηφιακή αγγειογραφία

Απονομή σύνταξης αναπηρίας από τον ΟΓΑ για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε.

Απονομή σύνταξης αναπηρίας ΟΓΑ σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας

Βεβαίωση καταλληλότητας αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων (άρτου – ειδών ζαχαροπλαστικής – φαγητών κ.λ.π.)

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων 1500 Web Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)

Πηγή : http://www.dikaiologitika.gr/

 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *